pizza
TAL 9th Children's Day Celebrations 2016
తాల్ బాలల దినోత్స వ వేడుకలు 2016
You are at idlebrain.com > NRI community >
Follow Us

To feature your NRI communty news in idlebrain.com, please mail us at [email protected]

28 November 2016
Hyderabad

Telugu Association of London (TAL) celebrated its 9th TAL Children’s Day commemorating Chacha Nehru’s Birtdhay and Universal Children’s day on 26th November 2016 in Heston Community School, London. The entire program from beginning to end has been organised by children under supervision of TAL Culture Centre (TCCs) committee.

More than 150 kids and 300 adults have attended the event where about 60 children took part and presented their skills in various arts. TCC students have captured the attention of the audience with exceptional performances of Carnatic Music, Bharatanatyam, Patriotic folk and cine songs and dances. Some students have stood out as example with language and painting skills. Children have dressed up as National Leaders, Mythological characters and various other figures in the Fancy Dress competition. Children have also taken part in Quiz and other games.

Respectable guests, Hounslow Mayor Cllr. Ajmer Grewal and Diwali In London (DIL) chair for 2016 have praised the efforts of TAL as an institution in preserving and passing on the culture to future generations. On this occasion, the teachers of TAL Culture centres have been felicitated for their commitment in helping the children of this generation to learn the mother tongue.

TAL has been running TAL Culture Centres (TCCs) in a view of teaching Telugu language and culture to the children in and around London for the last 8 years. Children learn Telugu language and fine arts in these centres.

TAL Chairman Sri Satyendra Pagadala has thanked the TAL Committee for organising this event. He also thanked the parents of the children and sponsors for their backing. He has conveyed special thanks to all volunteers who have been supporting each and every TAL event. He praised the Board of Trustees consisting of Sridhar Medichetty, Mallesh Kota, Bharathi Kandukuri, Nirmala Dhavala, Sridhar Somisetty, Kiran Kappeta and Srinivasa Rao Kornepati for making this another successful event. On this occasion he also called for more Telugu people to join their kids in TCCs so that the culture can be passed on to future generations.

ఈ కార్య హ్రకమంలో సుమారుగా 150 చిన్నా రులు, 300 మంది పెరదలు పాల్గొనగా 60 మంది చిన్నా రులు వివిధ కళ్లో త్మ హ్రరతిభను హ్రరరరిశ ంచారు. తాల్ స్ంస్క ృతిక కంహ్రరం విద్యయ రుు్ మరియు చిన్నా రు్ కర్మా టక స్ంగీత్ం, భర్త్న్నటయ ం, దేశ భక్తి గీతాలు, జానరర మరియు సినీ నృతాయ ్తో ఈ కార్య హ్రకమం కను్ రండువగా జరిగంది. చిన్నా రులు త్మ సాహత్య ం మరియు చిహ్రత్ కళ్ హ్రరరర్శ న్తో తోటి చిన్నా రు్కు ఆరర్శ ంగా నిలిచారు. చిన్నా రులు హ్రరరరిశ ంచిన fancy dress show లో జాతీయ న్నయకులు, పుర్మణ పాహ్రత్లు మరియు వివిధ పాహ్రత్్ వేషధార్ణ్తో ఆహుతు్ను అబ్బు ర్రరిచారు. క్తవ జ్, ఆట పాట్లో పాల్గొనా చిన్నా రు్తో స్కక ల్ ఆవర్ణమంతా కోలాహ్ంగా మారింది.

కార్య హ్రకమానిక్త అతిధులుగా విచ్చే సిన Hounsolw మేయర్ Cllr. Ajmer Grewal మరియు Diwali In London (DIL) 2016 ఛైర్, Sanjay Gadhvi తాల్ చ్చసుినా సేవ్ను కొనియాడారు. ముఖ్య ంగా TAL Culture Centres (TCCs) తెలుగు స్ంస్క ృతిని కాపాడి ఇరప టి త్ర్మ్ వారిక్త అంరజేయటానిక్త చ్చసుినా హ్రరయతాా నిక్త హర్షం వయ కిం చ్చశారు. తాల్ సాంస్క ృతిక కంహ్రరం లో పి్ల్క్త మాత్ృ భాష మరియు స్ంస్క ృతి నేరుే కోవడానిక్త తోడప డుతునా తాల్ సాంస్క ృతిక కంహ్రర ఉపాధాయ యు్ను ఈ స్ంరర్భ ంగా స్త్క రించారు.

తాల్ గత్ 8 స్ంవత్స ర్మ్ నుండి తెలుగు భాష మరియు స్ంస్క ృతిని ్ండన్స లోని తెలుగు భావి త్ర్మ్కు అందించ్చ స్దుదేదశంతో తాల్ సాంస్క ృతిక కంహ్రద్య్ను నిర్వ హసోింది. ఈ కంహ్రద్య్లో తెలుగు భాషను ్లిత్ కళ్ను చిన్నా రు్కు నేరిప సుింది.

కార్య హ్రకమ నిర్వ హణకు పాటురడిన తాల్ కమిటీ, volunteers మరియు స్హకరించిన త్లిలరంహ్రడు్కు వెనుా రనుా గా ఉనా sponsors కు తాల్ ఛైర్ా న్స శ్రీ. రగడా్ స్త్య ంహ్రర ధనయ వాద్యలు తెలిపారు. తాల్ చ్చరట్టే హ్రరతి కార్య హ్రకమంలో త్మ వంతు స్హకార్మనిా అందిసుినా తాల్ స్భ్యయ లు మరియు volunteers క్త తాల్ ఛైర్ా న్స ధనయ వాద్యలు తెలిపారు. ఈ కార్య హ్రకమానిా విజయవంత్ం చ్చసిన తాల్ హ్రటస్టేలు శ్రీధర్ మేడిచెటిే, మల్లలష్ కోట, భార్తి కందుకూరి, నిర్ా ్ ధవళ, క్తర్ణ్ కపెప ట, శ్రీధర్ సోమిసెటిే, శ్రీనివాస్ ర్మవు కొర్నా పాటి ్ను అభినందించారు. అంత్ కాకుండా తాల్ సాంస్క ృతిక కంహ్రద్య్లో త్మ పి్ల్ను చ్చరిప ంచి భావి త్ర్మ్క్త తెలుగు భాష మరియు స్ంస్క ృతిని అందించ్చలా స్హకరించా్ని తెలుగు వారిని కోర్మరు.

 


 
Privacy Policy | Disclaimer | Copyright 1999 - 2016 Idlebrain.com. All rights reserved